Vertrouwelijkheidsbeleid

Schoonheidsinstituut A L’Aise respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft en in vol vertrouwen kunt winkelen.

Wanneer je de website www.schoonheidsinstituutalaise.be gebruikt, moet Schoonheidsinstituut A L’Aise soms persoonsgegevens verzamelen, meer bepaald bij het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling of de inschrijving op de newsletter.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Schoonheidsinstituut A L’aise houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door onze e-commerce website te gebruiken, aanvaard je formeel de manier waarop Schoonheidsinstituut A L’Aise de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zoals hieronder bepaald.

Verwerkte gegevens en doel van de verwerking

 • je e-mailadres, je naam en voornaam en alle andere identificatiegegevens (login, wachtwoord, enz.)
 • je postadres en telefoonnummer
 • alle andere informatie die je vrijwillig hebt verstrekt tijdens het gebruik van de website of sommige van zijn functies
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Schoonheidsinstituut A L’aise is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens

Schoonheidsinstituut A L’aise
Schillebeekstraat 77
BE-9500 Geraardsbergen
Telefoon: +32 9 475 34 54 40

Schoonheidsinstituut A L’Aise verwerkt deze persoonsgegevens om:

 • de online geplaatste bestellingen uit te voeren
 • informatieaanvragen te beantwoorden
 • de inhoud van de site te verbeteren
 • je in te lichten over updates van de website
 • later contact met je op te nemen om je op de hoogte te brengen van promoties, nieuwe producten of uitnodigingen voor waarvoor uitdrukkelijk uw toestemming wordt gevraagd, evementen, wenskaarten (“direct marketing”)
 • het verstrekken van dienst na verkoop
 • je op de hoogte te brengen wanneer je een prijs hebt gewonnen na deelname aan één van onze online wedstrijden en het verzenden van het gewonnen artikel naar je postadres
 • per post artikelen opsturen in het kader van een promotie geschenk

Opgelet: de weigering om bepaalde informatie te verstrekken kan het onmogelijk maken om bepaalde diensten van de e-shop te gebruiken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens:
  • Naam
  • Voornaam
  • Postadres
  • Email
 • Persoonlijke kenmerken:
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit

 

Veiligheid

Schoonheidsinstituut A L’Aise verbindt zich ertoe alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onvrijwillige wijziging, beschadiging of verspreiding. Om deze veiligheid te garanderen, maakt Schoonheidsinstituut A L’Aise gebruik van een versleuteling van de communicatie tussen de server en je computer en periodieke back-ups.

Overdracht van uw gegevens aan derden

De op de website verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij aan externe dienstverleners, in het kader van de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden. Deze externe dienstverleners zijn ten opzichte van Schoonheidsinstituut A L’aise gebonden door contractuele bepalingen die de bescherming van je persoonsgegevens garanderen.  Ze verwerken je gegevens enkel in opdracht van Schoonheidsinstituut A L’aise.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken ook geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Schoonheidsinstituut A L’aise bewaart persoonsgegevens niet langer dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Direct marketing

Je persoonsgegevens kunnen door Schoonheidsinstituut A L’Aise worden verwerkt in het kader van onze directmarketingcampagnes (zie hieronder) zoals de verzending van promoties via e-mail of gewone post.

Deze informatie wordt je enkel per e-mail verzonden op voorwaarde dat:

 • je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd (informatieaanvraag geformuleerd via de website)
 • je reeds klant bent bij Schoonheidsinstituut A L’Aise, voor zover je ons je e-mailadres hebt bezorgd, deze communicatie betrekking heeft op soortgelijke producten of diensten aan deze die je reeds hebt gekocht en je je zich, tijdens de vergaring van je gegevens of later, niet tegen een dergelijke communicatie hebt verzet

Deze informatie kan jouw ook via gewone post worden toegestuurd, tenzij je je zich daartegen verzet.

De modaliteiten voor de uitoefening van het hierboven beoogde recht op verzet worden hierna bepaald (“Jouw rechten”).

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Schoonheidsinstituut A L’aise van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Jouw rechten

Je hebt het recht toegang te vragen tot je persoonsgegevens en deze te laten rechtzetten in geval van onjuistheden.  Indien je deze rechten wilt uitoefenen, kan je:

 • aanmelden op je persoonlijke account met je e-mailadres en wachtwoord waarna je je persoonlijke informatie kant wijzigen
 • contact opnemen met ons met behulp van het contactformulier op de website

Je hebt tevens het recht om je, op elk moment en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Indien je dit recht wilt uitoefenen, kan je:

 • contact opnemen met ons met behulp van het contactformulier op de website
 • je uitschrijven uit alle e-mailcorrespondentie met behulp van de daartoe voorziene link onderaan elke e-mail die je van Schoonheidsinstituut A L’Aise ontvangt

Cookies

Het is niet nodig het gebruik van cookies in je browser toe te laten om toegang te krijgen tot onze website. Een cookie is een tekstbestandje dat op het toestel van de gebruiker wordt opgeslagen door de server van de bezochte website. Dat gebeurt tijdens het eerste bezoek. De gebruiker kan de cookies op elk moment verwijderen. Opgelet: de cookies actief laten zal het navigeren bevorderen.

Soorten cookies die Schoonheidsinstituut A L’Aise gebruikt

Schoonheidsinstituut A L’aise gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies (functionele cookies) zijn onontbeerlijk voor de goede werking van de site of sommige functies ervan. Andere cookies (niet-functionele cookies) laten ons toe uw navigatie op de website te verbeteren, statistieken op te maken over het gebruik van onze site en je promoties aan te bieden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging vertrouwelijkheidsbeleid

Schoonheidsinstituut A L’aise kan de vertrouwelijkheidsbeleid wijzigen. De actuele versie is steeds gepubliceerd op de website met vermelding van de laatste wijzigingsdatum. Neem contact met ons op u deze wilt raadplegen via de gegevens zoals vermeld bij Algemeen bovenaan deze vertrouwelijkheidsbeleid.

 

 

Pin It on Pinterest